Multi-language Urantia Book study

 

 


Front   |  Parts   |  Titles   |  TOC   |  Paper:   |  First language:   |  Second language:   | Go   |  < Previous paper   |   Paper 1 >   |  (♮/♯)   | 


Nr.

The Titles of the Papers

Author

Titels van de verhandelingen

Auteur

Front Matter   (source) Titelpagina   (source)
The Parts of the Book   (source) Delen van het Boek   (source)
The Titles of the Papers   (source) De Titels van de Verhandelingen   (source)
Contents of the Book   (source) Inhoud   (source)
0 Foreword   (source) Divine Counselor Voorwoord   (source) Goddelijke Raadsman
1 The Universal Father   (source) Divine Counselor De Universele Vader   (source) Goddelijke Raadsman
2 The Nature of God   (source) Divine Counselor De natuur van God   (source) Goddelijke Raadsman
3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor De eigenschappen van God   (source) Goddelijke Raadsman
4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor Gods betrekking tot het Universum   (source) Goddelijke Raadsman
5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor Gods betrekking tot de individuele mens   (source) Goddelijke Raadsman
6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor De Eeuwige Zoon   (source) Goddelijke Raadsman
7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum   (source) Goddelijke Raadsman
8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor De Oneindige Geest   (source) Goddelijke Raadsman
9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum   (source) Goddelijke Raadsman
10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor De Paradijs-Triniteit   (source) Universele Censor
11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom Het eeuwige Paradijs-Eiland   (source) Volkmaker der Wijsheid
12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom Het Universum van Universa   (source) Volkmaker der Wijsheid
13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom De heilige werelden van het Paradijs   (source) Volkmaker der Wijsheid
14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom Het Centrale, Goddelijke Universum   (source) Volkmaker der Wijsheid
15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor De zeven Superuniversa   (source) Universele Censor
16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor De zeven Meester-Geesten   (source) Universele Censor
17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor De zeven groepen Allerhoogste Geesten   (source) Goddelijke Raadsman
18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden   (source) Goddelijke Raadsman
19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong   (source) Goddelijke Raadsman
20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom De Paradijs-Zonen van God   (source) Volkmaker der Wijsheid
21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom De Schepper-Zonen uit het Paradijs   (source) Volkmaker der Wijsheid
22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger De Getrinitiseerde Zonen van God   (source) Machtige Boodschapper
23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor De Solitaire Boodschappers   (source) Goddelijke Raadsman
24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest   (source) Goddelijke Raadsman
25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority De Boodschappersscharen in de Ruimte   (source) Hoge Gezagsdrager
26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom Dienende Geesten van het Centrale Universum   (source) Volkmaker der Wijsheid
27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen   (source) Volkmaker der Wijsheid
28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger Dienende Geesten van de Superuniversa   (source) Machtige Boodschapper
29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor De Universum-Krachtdirigenten   (source) Universele Censor
30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger Persoonlijkheden van het Groot Universum   (source) Machtige Boodschapper
31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number Het Korps der Volkomenheid   (source) Goddelijke Raadsman een Wezen zonder naam en getal
32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger De evolutie van Plaatselijke Universa   (source) Machtige Boodschapper
33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels Het bestuur van het Plaatselijk Universum   (source) Hoofd der Aartsengelen
34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum   (source) Machtige Boodschapper
35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels De Zonen van God in het Plaatselijk Universum   (source) Hoofd der Aartsengelen
36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son De Levendragers   (source) Vorondadek-Zoon
37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum   (source) Schitterende Avondster
38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum   (source) Melchizedek
39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek De Heerscharen der Serafijnen   (source) Melchizedek
40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger De Opklimmende Zonen van God   (source) Machtige Boodschapper
41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum   (source) Aartsengel
42 Energy — Mind and Matter   (source) Mighty Messenger Energie — bewustzijn en materie   (source) Machtige Boodschapper
43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek De Constellaties   (source) Malavatia Melchizedek
44 The Celestial Artisans   (source) Archangel De Hemelse Kunstenaars   (source) Aartsengel
45 The Local System Administration   (source) Melchizedek Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel   (source) Melchizedek
46 The Local System Headquarters   (source) Archangel Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel   (source) Aartsengel
47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star De zeven woningwerelden   (source) Schitterende Avondster
48 The Morontia Life   (source) Archangel Het morontia-leven   (source) Aartsengel
49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek De bewoonde werelden   (source) Melchizedek
50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek De Planetaire Vorsten   (source) Secundaire Lanonandek
51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek De planetaire Adams   (source) Secundaire Lanonandek
52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger Planetaire tijdvakken van stervelingen   (source) Machtige Boodschapper
53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek De opstand van Lucifer   (source) Manovandet Melchizedek
54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer   (source) Machtige Boodschapper
55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger De werelden van licht en leven   (source) Machtige Boodschapper
56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek Universele eenheid   (source) Machtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek
57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier De oorsprong van Urantia   (source) Levendrager
58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier Het tot stand brengen van leven op Urantia   (source) Levendrager
59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier De era van het zeeleven op Urantia   (source) Levendrager
60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier Urantia tijdens de era van het eerste landleven   (source) Levendrager
61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier De zoogdieren-era op Urantia   (source) Levendrager
62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier De dageraad-rassen van de vroege mens   (source) Levendrager
63 The First Human Family   (source) Life Carrier De eerste menselijke familie   (source) Levendrager
64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier De evolutionaire gekleurde rassen   (source) Levendrager
65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier Het opperbestier over de evolutie   (source) Levendrager
66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek De Planetaire Vorst van Urantia   (source) Melchizedek
67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek De planetaire opstand   (source) Melchizedek
68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek De dageraad der beschaving   (source) Melchizedek
69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek Primitieve menselijke instellingen   (source) Melchizedek
70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek De evolutie van het menselijk bestuur   (source) Melchizedek
71 Development of the State   (source) Melchizedek De ontwikkeling van de staat   (source) Melchizedek
72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek Staatsbestuur op een naburige planeet   (source) Melchizedek
73 The Garden of Eden   (source) Solonia De Hof van Eden   (source) Solonia
74 Adam and Eve   (source) Solonia Adam en Eva   (source) Solonia
75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia De nalatigheid van Adam en Eva   (source) Solonia
76 The Second Garden   (source) Solonia De Tweede Hof   (source) Solonia
77 The Midway Creatures   (source) Archangel De Middenwezens   (source) Aartsengel
78 The Violet Race after the Days of Adam   (source) Archangel Het violette ras na de tijd van Adam   (source) Aartsengel
79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel De expansie der Andieten in het Oosten   (source) Aartsengel
80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel De expansie der Andieten in het Westen   (source) Aartsengel
81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel De ontwikkeling van de moderne civilisatie   (source) Aartsengel
82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim De evolutie van het huwelijk   (source) Hoofd der Serafijnen
83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim Het huwelijk als instituut   (source) Hoofd der Serafijnen
84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim Huwelijk en gezinsleven   (source) Hoofd der Serafijnen
85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star De oorsprongen van religieuze verering   (source) Schitterende Avondster
86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star De vroege evolutie van religie   (source) Schitterende Avondster
87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star De geestenculten   (source) Schitterende Avondster
88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star Fetisjen, tovermiddelen en magie   (source) Schitterende Avondster
89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star Zonde, offer en verzoening   (source) Schitterende Avondster
90 Shamanism — Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek Het sjamanisme — medicijnmannen en priesters   (source) Melchizedek
91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers De evolutie van het gebed   (source) Hoofd der Middenwezens
92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek De verdere evolutie van religie   (source) Melchizedek
93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek Het onderricht van Melchizedek in het Oosten   (source) Melchizedek
95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek Het onderricht van Melchizedek in de Levant   (source) Melchizedek
96 Yahweh — God of the Hebrews   (source) Melchizedek Jahweh — de God der Hebreeërs   (source) Melchizedek
97 Evolution of the God Concept among the Hebrews   (source) Melchizedek De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërs   (source) Melchizedek
98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek Het onderricht van Melchizedek in het Westen   (source) Melchizedek
99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek De sociale opgaven van de religie   (source) Melchizedek
100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek Religie in de menselijke ervaring   (source) Melchizedek
101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek De werkelijke natuur van religie   (source) Melchizedek
102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen   (source) Melchizedek
103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek De realiteit der religieuze ervaring   (source) Melchizedek
104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek De groei van het Triniteits-begrip   (source) Melchizedek
105 Deity and Reality   (source) Melchizedek Godheid en werkelijkheid   (source) Melchizedek
106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek Werkelijkheidsniveaus in het Universum   (source) Melchizedek
107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters   (source) Solitaire Boodschapper
108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters   (source) Solitaire Boodschapper
109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger De betrekking van Richters tot universum-schepselen   (source) Solitaire Boodschapper
110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger De betrekking van Richters tot individuele stervelingen   (source) Solitaire Boodschapper
111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger De Richter en de ziel   (source) Solitaire Boodschapper
112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger De overleving van persoonlijkheid   (source) Solitaire Boodschapper
113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim De Serafijnse Bestemmingsbehoeders   (source) Hoofd der Serafijnen
114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim Het Serafijnse Bestuur van de planeet   (source) Hoofd der Serafijnen
115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger De Allerhoogste   (source) Machtige Boodschapper
116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger De Almachtig Allerhoogste   (source) Machtige Boodschapper
117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger God de Allerhoogste   (source) Machtige Boodschapper
118 Supreme and Ultimate — Time and Space   (source) Mighty Messenger Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimte   (source) Machtige Boodschapper
119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars De zelfschenkingen van Christus Michael   (source) Hoofd der Avondsterren
120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek De zelfschenking van Michael op Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission De tijd van de zelfschenking van Michael   (source) Commissie van Middenwezens
122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens
123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission De vroege kinderjaren van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens
124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission De latere kinderjaren van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens
125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission Jezus in Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens
126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission De twee cruciale jaren   (source) Commissie van Middenwezens
127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission De jongelingsjaren   (source) Commissie van Middenwezens
128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission Jezus als jongeman   (source) Commissie van Middenwezens
129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission Het latere volwassen leven van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens
130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission Op weg naar Rome   (source) Commissie van Middenwezens
131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission De wereldreligies   (source) Commissie van Middenwezens
132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission Het verblijf te Rome   (source) Commissie van Middenwezens
133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission De terugreis uit Rome   (source) Commissie van Middenwezens
134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission De overgangsjaren   (source) Commissie van Middenwezens
135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission Johannes de Doper   (source) Commissie van Middenwezens
136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission De doop en de veertig dagen   (source) Commissie van Middenwezens
137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission De wachttijd in Galilea   (source) Commissie van Middenwezens
138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk   (source) Commissie van Middenwezens
139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission De twaalf Apostelen   (source) Commissie van Middenwezens
140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission De bevestiging van de Twaalf   (source) Commissie van Middenwezens
141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission Het werk in het openbaar wordt aangevangen   (source) Commissie van Middenwezens
142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission Het Pascha te Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens
143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission De tocht door Samaria   (source) Commissie van Middenwezens
144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission Op Gilboa en in de Dekapolis   (source) Commissie van Middenwezens
145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission Vier bewogen dagen in Kafarnaüm   (source) Commissie van Middenwezens
146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission De eerste prediktocht door Galilea   (source) Commissie van Middenwezens
147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens
148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission Het opleiden van evangelisten in Betsaïda   (source) Commissie van Middenwezens
149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission De tweede prediktocht   (source) Commissie van Middenwezens
150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission De derde prediktocht   (source) Commissie van Middenwezens
151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer   (source) Commissie van Middenwezens
152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden   (source) Commissie van Middenwezens
153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission De crisis in Kafarnaüm   (source) Commissie van Middenwezens
154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission De laatste dagen in Kafarnaüm   (source) Commissie van Middenwezens
155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission Op de vlucht door Noord-Galilea   (source) Commissie van Middenwezens
156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission Het verblijf in Tyrus en Sidon   (source) Commissie van Middenwezens
157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission In Caesarea-Filippi   (source) Commissie van Middenwezens
158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission De Berg der Verheerlijking   (source) Commissie van Middenwezens
159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission De rondreis door de Dekapolis   (source) Commissie van Middenwezens
160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission Rodan van Alexandrië   (source) Commissie van Middenwezens
161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission Verdere discussies met Rodan   (source) Commissie van Middenwezens
162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission Op het Loofhuttenfeest   (source) Commissie van Middenwezens
163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission De bevestiging van de Zeventig in Magadan   (source) Commissie van Middenwezens
164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission Op het Feest der Tempelvernieuwing   (source) Commissie van Middenwezens
165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission De aanvang van de zendingstocht   (source) Commissie van Middenwezens
166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea   (source) Commissie van Middenwezens
167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission Het bezoek aan Filadelfia   (source) Commissie van Middenwezens
168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission De opwekking van Lazarus   (source) Commissie van Middenwezens
169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission Het laatste onderricht in Pella   (source) Commissie van Middenwezens
170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission Het koninkrijk des hemels   (source) Commissie van Middenwezens
171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission Op weg naar Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens
172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission Het binnengaan van Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens
173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission 's Maandags in Jeruzalem   (source) Commissie van Middenwezens
174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission Dinsdagmorgen in de tempel   (source) Commissie van Middenwezens
175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission De laatste redevoering in de tempel   (source) Commissie van Middenwezens
176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission Dinsdagavond op de Olijfberg   (source) Commissie van Middenwezens
177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission Woensdag, de rustdag   (source) Commissie van Middenwezens
178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission De laatste dag in het kamp   (source) Commissie van Middenwezens
179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission Het laatste avondmaal   (source) Commissie van Middenwezens
180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission De afscheidsrede   (source) Commissie van Middenwezens
181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission Laatste aansporingen en waarschuwingen   (source) Commissie van Middenwezens
182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission In Getsemane   (source) Commissie van Middenwezens
183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens
184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission Voor het gerecht van het Sanhedrin   (source) Commissie van Middenwezens
185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus   (source) Commissie van Middenwezens
186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission Kort voor de kruisiging   (source) Commissie van Middenwezens
187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission De kruisiging   (source) Commissie van Middenwezens
188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission De periode van het graf   (source) Commissie van Middenwezens
189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission De opstanding   (source) Commissie van Middenwezens
190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission Morontia-verschijningen van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens
191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission Verschijningen aan de apostelen en andere leiders   (source) Commissie van Middenwezens
192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission Verschijningen in Galilea   (source) Commissie van Middenwezens
193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission De laatste verschijningen en de hemelvaart   (source) Commissie van Middenwezens
194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission De uitstorting van de Geest van Waarheid   (source) Commissie van Middenwezens
195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission Na Pinksteren   (source) Commissie van Middenwezens
196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission Het geloof van Jezus   (source) Commissie van Middenwezens